Tuần lễ học tập suốt đời

Lượt xem:

Đọc bài viết

Tuần lễ học tập suốt đời.

Thực hiện theo Công văn của PGD, Trường THCS Tân Thuận 2 Tổ chức tuần lễ hoch tập năm 2019 theo chủ đề “Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại”